• - Divers katas d'Aïkibudo

   

   

   

  Tambo No Kata

   

   

   

   

   Tai-No-Kata.jpg